Page:Sibu Congkan2018-蘇天爵-國朝文類-20-03.djvu/103

此页尚未校对


  加封孔子父母制至順元年 謝 端

闕里有家系出神眀之胄尼山請禱天啓聖人之

生朕聿觀人文敷求徃哲惟孔氏之有作集群聖

之大成原道統則堯授舜傳之周文王論世家則

契至湯下逮正考甫其眀德也逺矣故生知者出

焉有開必先克昌厥後如太極之生天地如鉅海

之有本源雲仍旣襲於上公之封考妣宜眎夫素

王之爵於戯君子之道考而不繆建而不悖于以

敦典而叙倫宗廟之禮愛其所親敬其所尊于以

報功而崇德尚篤其慶以相斯文齊國公叔梁紇