Page:Sibu Congkan2018-蘇天爵-國朝文類-20-03.djvu/61

此页尚未校对


皇太后擁佑之慈既深繋於人心詎可虗於神器

合辭勸進誠意交孚乃於三月十一日即皇帝位

於大明殿誕受惟新之命庸推在宥之恩尚念

祖宗丕緒持守維艱萬㡬之䌓罔敢暇逸更頼逺

近勲戚左右臣鄰咸一乃心以輔予治

  至治改元詔       元明善

朕秪遹詒謀獲承丕緒念付託之惟重顧繼述之

敢忘爰以延祐七年十二月𥘉二日被服衮冕恭詣

于太廟既大禮之告成冝普天之均慶屬兹喻歳

用易紀元于以導天地之至和于以法春秋之謹