Page:Sibu Congkan2018-蘇天爵-國朝文類-20-03.djvu/80

此页尚未校对


創字畫參古今以制禮儀振耀威靈肅陳兵衛白

旄黄鉞時則親廵犀甲雕弧止於不用其聖徳弗

可及巳神㓛蔑以尚焉蓋文之所加者深武之所

服者大是用升崇𠮷祔揆卜剛辰謹遣攝太尉臣

兀都帶奉𠕋寳上尊謚曰

聖徳神功文武皇帝廟號 世祖伏惟睿靈俯垂

昭鑒思皇多祜錫羡無疆

  皇太后𠕋文        陳儼

至元三十一年𡻕在甲午十一月丁未朔

皇帝臣某謹稽首再拜言曰臣聞自家而國治道