Page:Sibu Congkan2018-蘇天爵-國朝文類-20-03.djvu/94

此页尚未校对


之議用昭告袝之文謹遣攝太尉某官某奉冊寳

上尊謚曰

欽文廣孝皇帝廟號 成宗伏惟𧇩靈在天孚鑒

逮下茂膺典冊錫羡邦

  仁宗皇帝謚𠕋文     張士觀

延祐七年歳次庚申八月丁未朔粤十日丙辰

孝子嗣皇帝臣某謹再拜稽首言臣聞觀其謚而

知其行著王者之丕稱禋于廟而誄于郊寔邦

之彞典雖天地之大莫能擬議而臣子之情冝極

形容爰體至公式揚景鑠欽惟