Page:Sibu Congkan2020-蘇天爵-國朝文類-20-05.djvu/7

此页尚未校对


乆玷中書肅承内治儀新鴻號深仁昭被於綿區

嘉錫隆禧慈訓永光於汗簡

  賀親祀太廟表延祐七年

九重御極太平端拱於中天萬舞奏庭盛禮告成

於清廟群方胥賛百辟交孚中賀剛健日新聦明

時憲祖有功宗有德衍歴服之無疆車同軌書同

文厎烝民之作乂衮冕華昭於日月笙鏞和恊于

神人崇億載之洪基舉累朝之曠典臣等忝司政

府肅侍齊宫籩豆駿奔仰宣室受釐之慶衣冠稱

賀效華封祝聖之誠