Page:Sibu Congkan2021-蘇天爵-國朝文類-20-06.djvu/55

此页尚未校对


五十楮幣貫計者五萬米石計者千四百五十規

制一以都城勅建諸寺爲師而小之又虞衆役顓

俾有司緩則後功急將罷力命王相阿魯輝身綱

維之而時其饔勞節其休作經始于元貞丙申省成

大德癸卯非託金石將無以白始此者吾之心

成此者帝之力也汝製寺名而文之碑其令集賢

學士劉愻書徴士蕭𣂏篆額燧敬受而伏思之今

焉詞垣之臣雲烝林立教不是徴而燧之命寔繇

燧者甞以文學及侍先王烏乎可辭敢上本所自

而言曰在昔