Page:Sibu Congkan2021-蘇天爵-國朝文類-20-06.djvu/92

此页尚未校对


十七散府八州六十縣五十甸部寨六十一見戸

百二十八萬七千七百王十三分𨽻諸道立行中

書省於中慶以統之大德八年平章政事也速荅

児建言所領雲南地居徼外歷世所不能臣

先皇帝天戈一麾無思不服今其民衣𬒳皇明同

於方夏㓜長少老怡怡熈熈皆自忘其徃陋非神

武不殺之恩不及此惟㸃蒼之山嘗駐蹕焉(⿱艹石)

聖功刻石其上使臣民永永瞻仰於事爲冝中書

以聞制曰可以命詞臣臣文海再拜稽首而言曰

世祖皇帝之德大矣辟如天地之無不持載無不