Page:Sibu Congkan2022-蘇天爵-國朝文類-20-07.djvu/159

此页尚未校对


隂侯廟在土門西道北岸上即井陘口古戰處也

有宋慶曆間邢國陳薦廟碑元祐間東垣鄭静晴

重修廟記迨延祐庚申春孟廟史郄玉等卜遷于

岸下棟宇翬飛貌像赫烜實聳𮗚瞻今叙其更修

𡻕月千先生記之俾鑱諸石先韓不敢以衰耄辭

竊謂記侯之事迹易明侯之本心難侯事迹載在

史𠕋所以興劉踣項出竒制勝者人耳目所熟覩

不待記而後明(⿱艹石)侯之本心則有甚難明者焉司

馬公修治鑑用左氏傳事體但據班馬所書載侯

拒武渉蒯徹遊說之言𥘉無畔意及書楚人告變