Page:Sibu Congkan2022-蘇天爵-國朝文類-20-07.djvu/44

此页尚未校对


蜀多勞績戊午薨于軍於是王甫及歳而識悟異

凢兒目不視戯稍長善𮪍射尢習國書聞儒者談

輙喜至元壬申

世祖皇帝録勲臣後一見異之命襲號答刺罕長

宿衛百人夙夜共職惟謹甞從獵馬躓傷面上直如

常帝命醫視眷益重明年秋九月 帝御萬壽山

王侍賜金叚諭曰汝先世勲大朕且大用汝又明

年春丁母夫人憂哀毀踰禮是冬十月帝獵三不

刺歸語皇太子曰荅刺罕非常人比可善遇之乙

亥江左平賜廉欽二州益其邑乙酉拜大宗正賜