Page:Sibu Congkan2022-蘇天爵-國朝文類-20-07.djvu/73

此页尚未校对


天子從之廼賜玉帶弓矢命爲中書左丞相行省

事統𫎇古諸翼軍馬四十餘萬徃征之師次明州

且渡海矣殁焉旣殁而子也速迭兒㓜拜降也速

迭兒之兄也襲世職爲萬戸揔其軍後以功僉書

江淮行樞密院事進拜江浙行省右丞福建行省

右丞河南行省平章政事仍領其先世萬戸軍馬

旣殁也速迭兒以元貞元年世其職受昭勇大將

軍左手𫎇古軍萬户延祐三年覃恩加昭毅大將

泰定三年進昭武大將軍皆以萬戸揔其軍如

故後二年 今上皇帝南還京師將有大正于天