Page:Sibu Congkan2022-蘇天爵-國朝文類-20-07.djvu/88

此页尚未校对


尚其妹曰八卜义公主有㫖師出河西候與北征

大軍齊發遂留永昌焉㑹吐蕃脫思麻作亂詔以

榮禄大夫平章政事領本部探馬等軍萬人鎭吐

番宣慰司威德明信賊用歛跡其民以安

武宗皇帝召還嗣爲亦都護賜之金印復署其部

押西護司之官 仁宗皇帝始稽故實封爲髙昌

王别以金印賜之設王𫝊之官其王印行諸内郡

亦都護之印則行諸畏吾而之境八卜义公主薨

尚公主曰兀刺眞安西王阿難荅之女也領兵火

州復立畏吾児城池延祐五年十一月廿一日薨