Page:Sibu Congkan2024-蘇天爵-國朝文類-20-09.djvu/63

此页尚未校对


之重也曰景帝即位之𥘉明帝之永平八年而書

陷者何以短通喪而啓異端也短通喪者滅天性

也啓異端者亂天常也雖出承平之令主而不正

其失何以嚴後丗之戒曰絶者自絶之也桀紂胡

亥之𩔖是也曰歸者何以唐虞雖有丹朱商均而

謳歌獄訟歸於舜禹桀紂在上而天下臣民之心

歸於湯文矣曰漢之建安十三年繫之劉備何也

以當陽之役也夫我不絶於民民其絶我乎詩之

皇矣乃眷西顧求民之莫斯其㫖也商周之交紂

德爾耳悠悠上天不忍孤民之望亟求所以安之