Page:Sibu Congkan2027-蘇天爵-國朝文類-20-12.djvu/109

此页尚未校对


天將軍尋皆平定十七年南康都昌縣杜可用反號杜聖人僞改萬乗元年自稱天王民間皆事天

差變現火輪天王國王皇帝以譚天麟爲副天王都昌西山寺僧爲國師朝廷命史弼討敗之江西

招討方文禽可用元貞二年七月贑州興國縣籠坑民劉六十名季撰妖言張僞榜及劉季天旗自

稱劉王刻皇漢髙祖廣新之帝并行王二印設朝殿開行省置丞相左右丞將軍軍頭䓁官宣言止

殺官中人與張大老作亂八月攻吉州永豐遣江西省左丞董士選討之十月捕獲六十自裁不死

伏誅延祐二年四月贑州寧都州蔡五九反與其黨聚兎子寮五王廟殺猪置酒俱執錫楞槍刀五

九自號洞主六月五九率衆劫掠村落郡邑殺寧都州趙同知圍寧都州燒四𨵿八月三日官軍開

門與戰賊退五九自稱察王騎馬列儀衛張漢髙旗造戰棚砲架攻具其𫝑甚張又犯福建地奏遣

兵討之九月江浙江西兩省㑹兵至石城縣弓兵宋伏成於兎子寮木麻坑禽五九伏誅

至元十六年五月降旨招閩地八十四畬未降者十七年八月陳桂龍父子反漳州㩀山