Page:Sibu Congkan2027-蘇天爵-國朝文類-20-12.djvu/114

此页尚未校对


其一自紅鈔寨直趍容米○玩珍○昧惹○缷加○阿惹○石驢䓁洞其一從苦竹砦抵桑厨○上

桑厨○抽攔洞其一由紹慶至挲摩○大科○陽蔓師○大翁迦洞其一徴又巴洞問十萬大帝什

用洞兵接應如此可平至治二年散毛洞蠻大望什用劫掠黔江縣五里荒三年五月順元洪畨安

撫劫掠卜奇所管砦民銅鼓牛氊䓁物西畨至元四年五月崇慶䓁處從宜王遇䓁令巳降

西畨人大畨官旁术及阿里吉招到西畨大和尚解設○三卜魯大𫎇○荅谷族思蓬怯○將同族

速恭麻○拘宰族鮮酌䓁共十一族七年從宜府遣投降畨官顙和尚招到逺番和尚石本雜○汝

鳯川番官獨然㻚入朝二十三年陣骨族六彪及其子舎彪結氊單族條竹族冦脫思麻路敗之二

十六年疊州西畨人朶兒只牙思招到生畨心䓁八族降至大三年二月雲南省𫎇光路土官䚟

罕上言有弟三瀾在西天界藍塞守邊大德八年三瀾来言西天地僻不知是何達達軍馬奪數砦

而去今年正月三瀾復遣火頭官兠來言西天使來又有逹逹軍馬殺西天王而立其孫奪其堡寨