Page:Sibu Congkan2027-蘇天爵-國朝文類-20-12.djvu/116

此页尚未校对


過海至只里馬觜子作亂八月吉里迷人奴馬失吉過海至爲子砦遇内豁噇人言吉烈迷人牙乞

才稱嵬骨賊與不忽思䓁欲以今年比海凍過果夥虜掠打鷹人乞討之旣而遼陽省咨三月五日

𠮷烈迷百户兀勸吉䓁來歸給魚糧䋄扇存恤位坐移文管兀者吉烈迷萬户府収管六月五日官

軍敗賊於吸刺豁疃七月八日嵬骨賊王不㢘古自果夥過海入拂里河官軍敗之九年六月吉烈

迷人甲古報嵬骨賊劫南木合䓁官軍追之不及過拙墨河劫掠至大元年吉烈迷百户乞失乞乃

言嵬骨玉善奴欲降遣大河沙者至訥里于又吉烈迷人多伸奴亦吉奴來言玉善奴瓦英䓁乞降

持刀甲與頭目皮先吉且言每年貢異皮以夏間荅刺不魚出時囬還云云圓眀和尚

延祐七年六月十三日夜奉元𥂕厔縣終南景谷小髙山僧圎眀和尚就扶風小貟大家紏合蘇子

榮䓁五十餘人各執桑木笏持二劒祀星斗僞即位爲皇帝衆呼萬𡻕圓眀和尚者姓白名唐兀台

年二十七耀州美原縣探馬赤軍延祐七年四月小髙山湫池𫟪建禪菴誦經㝷移其母馮閏娥與