Page:Sibu Congkan2027-蘇天爵-國朝文類-20-12.djvu/143

此页尚未校对


其供頓其馬舟車之數視官崇卑事大小爲多寡

民之役驛中者復其地四頃不輸租與兵士同然

出馬供使客馬死輙買𥙷之有正馬副馬或乆而

貧不能爲役别取可者代之使者不得枉道行杖

館人擇善馬囊橐重不勝載非警急而疾馳馬致

斃者皆有罪此又其事之大槩也進奏之邸在京

師者曰㑹同館而綱運則號陸運提舉司云太宗時制

使臣日支SKchar一斤麪一斤米一升酒一瓶十一年十月奉 㫖驛傳勿給懷駒馬如違給者乗者各

杖五十七使臣無急事令乗牛車中統三年奏西亰等路鋪馬疲勞擬令押運官坐車騎驢奉 旨

今後隨路車運官物止令押運官坐車乗驢不須給馬四年中書省定例使臣十月一日至正月三