Page:Sibu Congkan2027-蘇天爵-國朝文類-20-12.djvu/51

此頁尚未校對


以熟班師還至三十七部鬼方復遣二使招勝勝還國憤残毀縛還二使八年勝傳國其長子光昺

光昺遣其壻以方物來見兀良哈䚟遣訥刺丁招光昺來朝光昺納欵中統元年禮部郎中孟甲充南諭

使持詔入安南光昺遣族人通使大夫奉公員外郎諸衛寄班阮璨䓁詣闕獻書乞三年一貢從之

至元三年頒改元詔賜暦日十四年光昺卒其丗子日烜立累㣲入朝不至十八年十月立安南宣

慰司以不顔帖木兒爲參知政事行宣慰使都元帥設僚属有差詔立陳遺愛爲安南王二十年阿

里海牙以書抵日烜俾助兵粮攻占城上命鎭南王道交趾伐占城二十一年十月師次永州安南

遣興道王率衆二萬屯衝要以阨王師十二月敗之于可離隘又敗之于洞板隘殺其將秦岑至内

旁隘敗其興道王遁走執其將大僚班叚台進至萬劫興道王又敗走官軍至富良江日烜親拒戰

敗棄城走天長府師入其國别將右丞唐兀䚟敗其太師昭明王雲肅王左天王䓁兵宗王咬哥敗

其昭孝王于淸化府斬之大軍追日烜手阿魯江徳剛江處處破之進至天長府日烜又敗走禽其