Page:Sibu Congkan2027-蘇天爵-國朝文類-20-12.djvu/87

此页尚未校对


文大布婆䓁並起應之官軍尋皆討定至大元年教合三部歩少來龍砦火頭漸恐䓁反遣本部達

魯花赤阿里招諭不服賊黨荅掛殺阿里官軍破其巢斬漸恐荅掛梟其首延祐七年七月花角蠻

韋郎達紏合五十三村山獠起兵萬餘劫阿用村呼其人曰爾急來降我即退兵尔之皇帝甚逺我

亦作帝甚近若不降我必破尔砦火頭農𭅺勝降賊行省遣官招諭九月永寧路曲村頭目和俄䓁

擅兵劫掠殺渠津州吏目李榮貴奪渠州同知勑牒行省遣官招諭至治元年十月八日渠州

知州刺俄殺其兄刺𥘉癸SKchar2嵗刺秋祖刺都降附雲南行省定立州縣令刺秋父刺陶作土宫充

渠州知州後刺秋伯父刺落襲職㝷爲火頭木落所殺刺落子刺定㓜小依其舅子合往居綿綿村

因持刺陶刺落宣命及州印以去刺俄謂已當襲職二次訢于雲南省捕子合刺定不𫉬刺俄以計

誘刺秋赴破寺村潜于道彎弓射之中左目墜馬又斫左額一刀刺秋死俄集衆依摩些俗殺馬牛

各一焚刺秋屍明日逼其嫂梳蠻塔爲妻及占奪刺秋所部百姓梳蠻塔父刺資來取其女刺俄欲