Page:Sibu Congkan2027-蘇天爵-國朝文類-20-12.djvu/89

此页尚未校对


人團刺砦攻破十四處木邦路土官八廟䓁領白衣軍攻破倒八潢砦朝廷遣幹尔端䓁持詔招大

小車里車里寒賽子尼鴈搆木子刀零出降大理金齒至元七年征金齒驃國五部未

降者破其二部餘三百酋長阿慝福勒丁阿慝𤓰降獻馬象二十四年金齒孟定甸官俺嫂孟纒

官阿受人魯砦官木拜共率民二萬五千來降又林場蒲人阿禮阿憐叔阿郎及阿蒙子雄黑皆爲

行省招出阿禮歳承差發鐵鋤六百雄黒布三百疋二十九年木忽甸土官忽都馬遣其子阿魯進

金索鱗瞻氊衣虎豹皮詣闕朝見三十年王月遣使持詔招漆頭金齒○延祐五年永昌南窩蒲城

阿都衆阿艮䓁作亂燒劫百姓殺鎭將奪驛焉雲南省遣參政汪中奉右丞朶尓只討之自八月至

明年五月破其寨棡殺人甚衆賊走入箐阿樓艮降餘不可得以天𤍠囬軍其枯柯甸祐甸慶甸䓁

皆降願歳納𧴩千索○至治元年七月怒謀甸主管故侵芒施路魯來䓁砦燒百四十一村殺提控

按牘一人有司奉詔書開讀招諭管故不跪𦗟亦不出降二年鎭西路大甸火頭阿吾與三陣作亂