Page:Sibu Congkan2028-蘇天爵-國朝文類-20-13.djvu/138

此页尚未校对


元魏齊梁丗數巳逺恐諸公不以爲然請以五代

周漢之事方之漢𨼆帝乾祐三年遇弑太后詔立

河東節度使旻之子贇㝷廢爲湘隂公旻遂即帝

位于晉陽終旻之丗猶稱乾祐旻係劉髙祖母弟

其子承鈞孫繼恩繼元皆相繼立凡二十八年宋

太宗太平興國四年始滅之夫東漢四主逺兼郭

周則郭亦不當稱周固當爲閏宋太祖不當曰受

周禪傳至太宗方承東漢之後歐陽不合作五代

史合作四代史司馬光通鑑當列東漢爲丗紀歐

陽不宜作十國丗家嗚呼國家正閏固有定論不