Page:Sibu Congkan2029-蘇天爵-國朝文類-20-14.djvu/25

此页尚未校对


習終不(⿱艹石)子長史記盛行于丗司馬公編資治通

鑑造端於周威烈王二十三年繫年叙事歴漢唐

以終五代勒成一家之言淵乎博哉此近代所未

有也其亦得聖人之意否乎我國家隆平百年功

成治定禮樂方興纂述萬丗之鴻規敷闡無窮之

丕績吾儒之事也故樂與諸君子討論之諸君子

㳺心載籍聞見滋廣其於書春秋之所始終史記

通鑑之所以製作必詳究而明辨之矣願聞其說

  廷試䇿問        𡊮桷

朕聞自昔聖王之治天下罔不在初政故舜之嗣