Page:Sibu Congkan2029-蘇天爵-國朝文類-20-14.djvu/87

此页尚未校对


  祭硯司業先生文     滕安上

至元己丑十有二月某日門生國子博士滕安上

謹遣子羽以清酌庶羞之奠致祭于司業先生硯

公之靈士之文章與丗汙隆百年以來南北不同

惟公述作有稽其中學者師之知所適從士之志

操與齒盛衰一生之間終始自違惟公抱負白首

不移學者仰之得其表儀於戲教授東垣淵淵乎

經義之學司業成均表表乎忠孝之教其起之暮

也固非淺淺之可議其去之果也又非庸庸之可

效公之歸老猶振頽波遽云逝矣爲之奈何八十