Page:Sibu Congkan2029-蘇天爵-國朝文類-20-14.djvu/90

此页尚未校对


皇慶二年六月十四日癸酉欽承 綸㫖以先師

文正公魯齋先生列于大成至聖文宣王從祀之

位門人許約等謹以清酌庶羞之奠合辭而祭之

曰自太極判而人文開包羲作而卦畫始備物以

致天下之用成器以爲天下之利蓋肇乎乾坤者

惟一理盈乎宇宙者惟一氣人倫由是而明萬事

以之而理王之所以王帝之所以帝百丗同符有

一無二迄于周衰篤生聖人有德無位遭時之屯

周流天下而不我用乃獨任乎斯文明王道於已

晦振綱常而再新顔曽再傳而得子思至孟子獨