Page:Sibu Congkan2030-蘇天爵-國朝文類-20-15.djvu/113

此页尚未校对


者不知始何祖其諱與㳄又不可考質先人始以

函工賜田通州後以鍜製精堅他工遷彰德院長

㝷官進義副尉徙平陽雜造局副使再官進義校

尉爲使又官敦武校尉薊州局使猶領於提舉司

以勞𭰹而資乆也制以前官超爲提舉俄病廢兄

德淵嗣爲降同提舉德源同知許州實待而南以

至元三十一年九月一日卒官舎年六十八顧言

必塟通之樂村以其年十二月廿五日竁焉又曰

嗚呼位有貴賤故功有顯微我先人始以函工一

朝而賜服五品其功則止善於其職何顯之能爲