Page:Sibu Congkan2030-蘇天爵-國朝文類-20-15.djvu/117

此页尚未校对


之家嶇﨑艱梗炎瘴者四年以至元廿六年四月

三十日而竟卒是何宦之不逹耶今卑官無要知

堂印者去丞相㝷丈儼立案前護守終日不食頃

去晨而出暮而歸日必再至丞相家丞相出畋入

奏無不與偕 𥙿廟爲燕王日當朝廣寒殿君立

庭下問盝中何有君則曰堂印也索而發封玩之

其親接如何其榮如何遇也如何皆他人取将相

之資也一旦管勾北京行省去丞相千里録事于

郴西南北京又數千里終乃令懷集於南海之濵

其不寖近而逾逺者丗恐無君匹也豈讀書一過