Page:Sibu Congkan2031-蘇天爵-國朝文類-20-16.djvu/112

此页尚未校对


予毎覧之未甞不始焉而慚惕若不自容中焉而

感激爲之泣下終則毛骨竦然(⿱艹石)有所振勵者故

爲之訪諸故老揆諸小說攷其姓里增𥙷而詳記

之惟恐其事之不傳也近復得清苑孝子田君焉

貞祐元年十二月十有七日保州䧟盡驅居民出

而君及其父與焉是夕下令老者殺卒聞命以殺

爲嬉未及君之父者十餘人而君乃惻然欲代其

父死遂潜徃伏其父於下以兩手㩀地俛而延頸

以待之卒舉火未暇省閱君項腦中兩刀而死夜

及半幸復蘇後二日令再下無老㓜盡殺時君巳