Page:Sibu Congkan2031-蘇天爵-國朝文類-20-16.djvu/150

此页尚未校对


清光歸而娱嬉井陌或騎或歩更過飲食和氣粹

如大駕出宫則龎眉黄髮序勾陳環衛間見者咸

曰樂哉太平之民也張進中居京師有年耆老之

一也進中字子正善爲筆其爲筆也管以堅竹毫

以鼬䑕極精銳宜書人爭售之由是四方咸知進

中名得其一者以爲珍異而尚方時有所需非進

中所爲者不用也進中自持筆以入必賜以酒年

益髙被璽書蠲其傜役至八十以終時延祐七年

某月某日也塟宛平縣岡村妻某氏子某余識京

師耆老多矣所敬者唯君及何失失家善織紗縠