Page:Sibu Congkan2031-蘇天爵-國朝文類-20-16.djvu/2

此页尚未校对


國朝文𩔖卷第五十四

墓誌

 嶺北行省𭅺中蘇公墓誌銘  虞集

延祐七年二月壬戍中憲大夫嶺北等處行中書

省左右司𭅺中蘇公志道子寧父卒于京師七日

戊辰子天爵以其䘮歸真定三月乙酉葬諸縣北

新市郷新城原先塋之次而刻石以文曰嶺北行

省治和林國家創業實始居之於今京師爲萬里

北邉親王帥重兵以鎮中書省丞相出爲其省丞

相吏有優秩兵有厚餉重利誘商賈致糓帛用物