Page:Sibu Congkan2033-蘇天爵-國朝文類-20-18.djvu/101

此页尚未校对


宣慰使便宜都緫帥惟和同知宣慰權緫帥惟純

屯田萬户上萬户惟簡惟允上千户惟弼知階西

和州惟敬惟恭之伯考今懷逺大將軍便宜都緫

帥安昌爲質永昌王必昌之祖宣慰使元昌副萬

戸朝昌便宜都緫帥壽昌之伯祖也卒以至元丙

寅四月五日受謚于元貞二年丙申推至義武卒

年癸卯實五十四年祖孫一門三丗五公又許連

姻王室自餘將相使牧爲質猶十八人此吾元有

國而來所無者嗚呼不曰丗臣之家謂之何哉公

王姓由大父彦忠丗汪骨族故汪姓金主以甲午