Page:Sibu Congkan2033-蘇天爵-國朝文類-20-18.djvu/157

此页尚未校对


章游公築楚鐡狗兩堰以灌屯田歳收粟爲石亡

(⿱艹石)干萬活饑羸爲口亦亡慮(⿱艹石)干萬歳甲寅以

平生小大數十戰身被三創老厭苦兵子珪能荷

殳矣請

憲宗朝求嗣巳授副千户得休居十三年以至元

乙丑春正月十有八日卒年七十其月二十有九

日塟州西北十二都之靈德郷蒼龍潭壖夫人同

縣盧氏後公卒之二十五年當至元二十六年

己丑年九十不恙珪及其三季秀成玉與男孫十

有六人興祖丗榮欽祖光祖述祖崇祖儀祖遵祖