Page:Sibu Congkan2034-蘇天爵-國朝文類-20-19.djvu/130

此页尚未校对


主簿慤贈光禄大夫柱國大司徒邢國公謚孝靖

公有子五人公其長子至元十三年授將仕郎國

史院編脩官十六年陞從仕郎應奉翰林文字十

八年司徒府辟長史陞承事郎仍兼應奉翰林文

字二十年調承務郎同知德州事二十四年除太

廟署丞明年拜承直郎太常博士元貞元年拜奉

議大夫監察御史大德二年除翰林直學士朝列

大夫知制誥同脩國史六年加少中大夫以學士

奉使宣撫陜西八年陞中大夫爲侍講十一年以

太中大夫落待講爲學士至大二年拜正議大夫