Page:Sibu Congkan2035-蘇天爵-國朝文類-20-20.djvu/44

此页尚未校对


時大臣體 上意銳采擇中統元年張忠宣公文

謙宣撫河東還故參知政事王椅薦公忠宣竒之

辟掌書記至元元年辟西夏行中書書表二年始

立朝儀詔魁賢鉅德者討論詳定太保劉文貞公

秉忠薦公參預凢常朝朔望起居元日冬至㑹覲

𠕋拜内外文武仗衛布置服色差等圖象規製皆

公掌之節次入奏清問所及必公條對明白乆之

聖鑑通朗勑結綵畫位皇城之東百官肄習

上御法座臨之見大書宸極御座之居 上召公

問之對天極居中衆星環共 帝德無爲天下歸