Page:Sibu Congkan2037-傅習-皇元風雅-2-2.djvu/112

此页尚未校对


然者哉且四賢之爱是物也亦各取其一耳而今也以四

爱名堂取四賢之所取者兼而有之不巳泰乎是殆不然

詩云高山仰止景行行止爱以四言則四時之間見是物

也如見四賢焉聞其風而㒷起所以自處者必有在矣徒

爱云乎哉抑其以半𨼆名者得非欲沐蘭之芳翫蓮之潔

而徘徊菊梅之間也歟孟方其爲我質之詹山延祐庚申

至後同郡呉存敬書

 ○彭孟圭

先人與成甫葉君友甚稔予亦從侍次識之今去之十二

年而兩家子弟復胥㑹於榮山慨二父之不復作且出四

愛堂詩求和予爲之掩卷涕零因次韻以志二氏之感云

免胄宗風衆共誇當特特乆許通家重來四爱人何在淚

温斯堂幾度花