Page:Sibu Congkan2045-程敏政-皇明文衡-20-08.djvu/44

此页尚未校对


翠華儼乎在目而向之徒見山高而水清者漠乎其㣲矣又

烏知有待於今日之盛也哉昔有覩山河而思禹蹟者禹之

功盛大故人莫能忘我

太祖功德卓冠萬世天下之所仰頼而人心有所不忘矧侯

居官是邦SKchar游無事以樂乎雍熈太平之盛其所以感慕之

者宜何如也予知侯之脩其德而勤其職思以報夫

國家生育之𭰹仁庻幾侯之心矧侯之父兄皆攀鱗附翼以

取功名侯又當思振其家聲異時忠孝之名有所聞焉則是

軒與滁陽山水競光華於乆遠矣予竊幸與侯同其遭逢之

盛是以惓惓焉爲侯道之也

   遊陽山記

永樂三年秋八月