Page:Sibu Congkan2046-程敏政-皇明文衡-20-09.djvu/145

此頁尚未校對


少凝滯操觚弄翰爲文章絢如雲錦以之居臯比迪來學綽

綽乎其有餘𥙿然而徃徃不免失其重者何也以其計功謀

利之心而任以正誼明道之責譬猶建樛屈之木而爲測景

之表欲其遠近淺𭰹度數之不𫻪也胡得焉傳曰不仁者不

可以乆處約先生之處貧也不爲不乆守身也不爲不正吾

屈指扵鄉里讀書行道之人有斯人矣廼今居訓導之職表

率諸生使諸生扵𤫊臺之地㓗清其本原夜氣之存凝澂其

思慮晝事之接澡雪其汚染他日掇巍科躋膴仕者皆有冰

蘗之譽而能誅鋤天下貪婪之徒豈不曰其師之堅苦有所

甄陶而然哉予未耄願及見之

   贈楊布政序          胡廣

永樂三年秋七月𥘉吉