Page:Sibu Congkan2051-程敏政-皇明文衡-20-14.djvu/115

此页尚未校对


用作廟作廟有奕享祀不忒先王制禮以致崇極嘉廼有德

洎乃丕績曰惟大烝相古作則揭䖍妥靈有祠伊闢

皇命使臣聿來稱秩最其勤勞爵以越國惟越國公肅然泠

風志不克究澤則罔窮公今有子亦公是似踐其有位敵王

所愾教忠之訓有永無替繼自今始其祀百世

   敕賜滁陽王廟碑        張來儀

洪武十六年十一月七日

皇上親藳滁陽王事實召太常司丞臣張來儀諭之曰王之

恩德注在朕心今滁有廟祀而碑刻未具甚闕典也汝其據

此爲文于石臣來儀謹再拜奉 敷謹按王諱子興姓郭氏

其先曹州人王父少好術數常從異人遊得其書年長未娶

南遊定遠邑人神其術將有爲叩之必驗邑中富翁家有處