Page:Sibu Congkan2053-程敏政-皇明文衡-20-16.djvu/14

此页尚未校对


牛馬還給軍食主將上功

帝憫爾勞四方旣平汝弓其櫜櫜弓戢戈北守燕薊嚴其扄

鐍式謹邊事滦水茫茫居庸閑閑馬絶南牧城無晝關公歸

未期遂以訃告沿邊驚呼當宁嗟悼襄靖有謚滕國有封

茅土新疏沛豐舊庸闡績著銘爰勒神道榮光自天

天子有詔

   大明敕賜開國輔運推誠宣力武臣征南副將軍靖

    侯追封海國公謚襄毅吳公神道碑銘

洪武十一年戊午前征南副將軍靖海侯吴禎奉

詔岀定遼是秋以疾聞

上遣毉馳驛視之弗能愈遂輿疾還京 車駕幸其第問勞

有加明年己未五月疾革以其月二十有六日薨訃聞