Page:Sibu Congkan2053-程敏政-皇明文衡-20-16.djvu/147

此页尚未校对


  士贈特進光祿大夫左柱國太師謚文貞楊公神道

  碑               楊⿰氵専 -- 溥

正統九年三月甲子光祿大夫柱國少師兵部尚書兼

華篕殿大學士楊公卒公在疾時自為墓誌及卒其子𥝰

號泣請余爲神道碑文神道有碑 制也墓有銘古道也義

不可辭乃序而銘之公西昌儒宦家子諱遇字士奇别號東

里曾祖景行元翰林待制祖公榮考子將累贈以公官曾祖

妣祖妣妣皆夫人公一歲喪父鞠成於毋夫人陳氏自㓜端

重異群兒受業於鄕儒海桑先生海桑毋夫人世父也見其

敦敏甚噐重之公自知學手不釋卷十二三通舉子業鄕人

請為子弟師嘗有儒生過舘下棲棲然携書数冊公詢之聞

其毋老無所養乃分其徒之半與之俾得束脩奉母姑氏舉