Page:Sibu Congkan2054-程敏政-皇明文衡-20-17.djvu/21

此页尚未校对


軀矣嗚呼先機告變公之忠也殺賊喪元公之勇也然則逆

賊之敗豈非公之功乎

皇上聞公之殁哀悼殊𭰹輟視朝一日追封凉國公謚忠壯

凡秘器諭祭⿰貝專儀之𩔖悉從厚典復命有司爲營塚壙以安

葬之蓋痛念勛戚之臣爲

社稷而死故報功之典倍蓰尋常也旣而琮詣予泣且告曰

先兄不幸殁於鋒鏑兹欲立石墓前以白於世非先生之文

不可辭弗獲按通政司參議趙君昻之狀公諱瑾字廷璋其

先西凉人祖諱允誠永樂中累以戰功封恭順伯父諱克忠

嗣伯爵洪熈初以戚里恩進封恭順侯正統甲子以征虜功

加太子太保已巳秋禦㓂北邊力戰而死追封邠國公謚壯

勇母楊氏封邠國夫人叔父克勤官至左軍都督府左都督