Page:Sibu Congkan2055-程敏政-皇明文衡-20-18.djvu/127

此页尚未校对


矣不服旣備極諸刑竟誣服君濳使人懷刀徃察其隣一童

子識之曰我家物也遂得賊而釋⿱⺾⿰𩵋禾 -- 蘇蓋其理刑一以求生爲

永樂乙酉

朝廷廣召文儒纂脩大典 命太子少師姚廣孝禮部尚書

鄭賜監修而擇六卿之貳有文學者一人爲之副遂以

命君討論裁處人多服之書成受厚賜庚寅坐失出罪人左

遷兩淮鹽運副使未行復留丁酉改工部營繕主事躬勤治

職未嘗以崇卑爲意壬寅得痺疾明年正月某日卒享年六

十有一君爲人淸素雖歷顯要而泊然自持居家敦孝友之

行接人有謙讓之節雍容雅度有犯不校閒暇手不釋卷治

經長於春秋喜吟詠冲澹優柔有陶靖節韋刺史之趣所著

文集若干卷藏于家娶潘氏子男四紳寅辰復辰中永樂庚