Page:Sibu Congkan2055-程敏政-皇明文衡-20-18.djvu/129

此页尚未校对


所作其考雪崖先生神道之碑公自㓜嗜學問内承家訓之

篤長從前進士聶鉉先生受春秋經得其微㫖中進士乙科

授戸科給事中

太宗皇帝𥘉臨御注意文學士改翰林檢討居無幾簡翰林

之臣七人處之內閣付以宻務而兩制悉歸焉七人者廬陵

解大紳胡光大永嘉黃宗豫南昌胡若思建安楊勉仁公與

士奇也數月皆陞官公爲侍講授承德郞

仁宗皇帝在東宫時翰林春坊司經局之臣日講經史公專

說春秋敷析簡明 睿㫖稱善遂命纂十二公事作春秋要

㫖三卷以進永樂五年陞右春坊右諭德仍兼侍講授奉訓

大夫七年

車駕廵狩北京公與光大勉仁同扈從八年扈從北征冬還