Page:Sibu Congkan2055-程敏政-皇明文衡-20-18.djvu/79

此页尚未校对


公卒享壽五十又七與公同墳異藏生愼及全愼仕爲中書

舍人公平生純一見道處官若家尤不以貧富動心仕止進

退不亟不紆坦坦施施及與人交命觴詠詩踔厲風出窮日

夕不厭人以春風和氣目之其著作有和陶集春和集淸溪

集知足集凡若干卷嗚呼甚矣儒道之有禆于世也身用之

則榮家國用則寧天下用以平公自結髪戰藝以功名終將

何脩而致是哉亦唯道而巳矣嗟乎道之爲用閎矣銘曰

不詘而伸其道允藏不檏而文其德不爽天球在序金奏在

宫聿諧其施以襮匪躬旣燁其英亦碩其聲有閟其繄後

之成

   戸部尚書郁公墓誌銘      解縉

永樂三年八月五日户部尚書郁公薨于位