Page:Sibu Congkan2056-程敏政-皇明文衡-20-19.djvu/73

此页尚未校对


季郡邑兵起環處之境皆盗區也戍將石抺升之督兵討之

𫝑猶不戢至正乙未縉雲蒻溪之冦殷氏杜氏啖群𠒋以利

大入剽掠横殺不辜元祚慨然曰吾土皆王民吾雖力不能

爲國除賊獨忍鄕井罹其毒束手視之邪走白邑令爲防禦

計散家財集少壯之丁立保伍之法大書其幟爲義兵㓂偵

之不敢輙犯詐遣其徒來降尋乃旁出抄虜擣邑郛焚廬含

㑹官兵至元祚率衆助討之冦退兵駐邑中頗恣睢元祚扣

軍門白主帥出旗𣗳于鄕約曰敢擾吾民者殺無赦士卒如

約而元祚具酒肉禮其至者如初鄕民按堵令嘉其能檄所

圑結悉如其法上其名于憲府憲府嘉之署曰義士胡某

俾與方允中合而拒賊賊畏之至者不敢越鯉溪而西時太

平呂原明軍方巖致書元祚曰東南當賊要衝君以身障之