Page:Sibu Congkan2062-計有功-唐詩紀事-16-04.djvu/55

此页尚未校对


陽虜垣行决勝台座佇為光

禹錫字洪範登顯慶三年進士第為中書舎人

  裴漼

送張説上集賢學士賜讌賦得昇字云問道圖書盛

尊儒禮教興石渠因學廣金殿為賢昇日月恩灮

風雲寵命膺謀謨言可範舟檝事斯慿宴喜明時洽

光輝湛露凝大哉堯作主天下頌歌稱

漼與張説善説為相數薦之漼長於敷奏天子亦自

重焉

  韋杭