Page:Sibu Congkan2067-計有功-唐詩紀事-16-09.djvu/44

此页尚未校对


科十九年天子並命二公對掌鈞軸是年齊抗罷崔塤薨二公入相

憲宗元和元年丙戌四月以賢良方正對䇿乙等冬

十二月尉盩厔為集賢校理賦長恨歌于盩厔是月

召入翰林為學士遷左拾遺元和二年為拾遺樂天曲江感

秋詩云元和二年秋我年三十七長慶二年秋我年

五十一序云元和二年三年四年予毎歳有曲江感

秋詩是時予為左拾遺翰林學士

賀雨詩元和三年冬作

諷諭樂府詞元和四年凢九千二百五十言分為五十首秦中吟

等詩皆拾遺時拾遺歳滿當遷憲宗聽自擇官樂天