Page:Sibu Congkan2070-計有功-唐詩紀事-16-12.djvu/155

此页尚未校对


開成五年樂和侍郎下三十一人及第時在諒闇率

皆雅飲嘏以詩賀曰天上高高月桂叢分明三十一

枝風滿懷春色向人動遮路亂花迎馬紅鸖馭尚飄

雲雨外蘭堂不在管絃中居然自是前賢事何必青

樓𠋣翠空

宣宗索嘏詩首卷題𥘿皇云徒知六國隨斤斧莫有

群儒定是非上不悦

張濆會昌五年陳啇下第一人翰林覆考黜之嘏貽

濆詩曰莫向春風送酒盃謫仙眞箇是仙才猶堪與

世為祥瑞曾到蓬萊頂上來