Page:Sibu Congkan2070-計有功-唐詩紀事-16-12.djvu/52

此页尚未校对


狐綯所忌䜛罷之

  陸肱

松詩云霜雪知勁質今古乞嘉名斷砌盤根逺踈林

偃蓋清鶴栖何代色僧老四時聲鬰鬰心彌乆煙高

萬井生

大中九年登進士第咸通六年自前振武從事試

平判入等後牧南康郡辟許棠為郡從事鄭谷𭔃詩

云江山多勝境賔主是貧交肱以春賦得名

  李啇隱

啇𨼆字義山懐州人英國公世勣裔孫令孤楚帥河