Page:Sibu Congkan2073-計有功-唐詩紀事-16-15.djvu/16

此页尚未校对


合敬及第後宿平康里詩曰春來無處不閑行楚閏

相㸔别有情好是五更殘酒醒時時聞喚狀頭聲

合敬乾符三年登上第終諫議大夫

   許畫

許畫者睢陽人天復四年大駕東幸駐䟆甘棠晝於

此及第梁太祖長子大卿者常與晝屬和晝以卿爲

奥主隨駕至洛携同年醉梁祖私苐因折其牡丹主

吏馳報梁祖大卿𥨸知之先遣行晝行遂亡命河北

閩人黄遇嘗宰滑州衞南與晝聲跡不踈光化三年