Page:Sibu Congkan2079-阮閱-增修詩話總龜-12-05.djvu/112

此页尚未校对


 當分半山相奉然公方有宦職未可釋此其𫝑如家人

 張筵笙歌𪔂沸忽庖中火起待公救之豈可不赴贈之

 詩曰自吴入蜀是㝷常歌舞筵中救火忙乞得金陵飬

 閑散也須多謝𩯭邉瘡始皆不諭后忠定更鎮杭益晚

 年𤼵瘡於腦不瘥乞金陵悉如其詩大中祥符七年

 卯七月二十日終古今詩話

滕倪善詩宗人滕𭅺中守吉州徃謁之㑹秋試告别為詩

 云秋風江上别旌旗故國無家淚欲垂千里未知投足

 地前程應是𦗟猿啼誤攻文字身空老却返漁樵計巳

 遲羽翼凋零歸不得丹青無路接差池守得詩云此生

 不與子相見别後卒於旅邸⿰亻児 -- 倪又有詩云白髪不知容