Page:Sibu Congkan2079-阮閱-增修詩話總龜-12-05.djvu/70

此页尚未校对


 婷昔日可憐公自許此時歌舞得人憎窈娘答曰公家

 閨閣不曾關好將歌舞借人看冨貴英雄非分理驕奢

𫝑力横相干别公此去終不忍徒勞掩袂傷紅粉百年

 離别在髙樓一代紅顔爲君盡載初元年三月也四月

 下獄死同前

宣宗好文嘗賦詩有金歩揺未能對令温𡵨卿即廷筠也續之

 𡵨卿以玉跳脫應之宣宗令以甲科處之為令狐綯所

 沮除方城尉綯曾問其事扵𡵨𡵨曰出南華真經非僻

 書也冀相公爕理之暇時冝覧古綯怒甚後𡵨有詩曰

 悔讀南華第二篇之句南部新書

北夣𤨏言廷筠事甚詳此獨載玉跳脫事又𤨏言以跳為